Fix lỗi này rất đơn giản.
Cách 1:
Các bạn tải file bên dưới về chạy dưới quyền admin là Ok ????

Click tải file fix lỗi về

CredSSP

Cách 2: Đọc và xem hình dưới
VàoEdit Group Policy -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Credentials Delegation -> Encryption Oracle Remediation Change it to Enable and in Protection level, change back to Vulnerable.

Các bước thực hiện:

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Vào RUN (Win Key + R) > gõ regedit để mở registry.

Theo đường dẫn: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, tạo key CredSSP nếu chưa có.

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Chọn System > New > Key

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Đặt tên CredSSP.

Tạo tiếp tương tự key Parameters trong key CredSSP.

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Tạo Key Parameters.

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Trong Parameters tạo DWORD Value.

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Đặt tên là AllowEncryptionOracle.

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Double Click vào Key đặt giá trị là 2.

Tới đây là hoàn tất, bạn thử remote lại nếu chưa được thì khởi động lại máy và remote lại.Friday, January 4, 2019

« Back